Close

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 Η ACCIÓN LABORAL είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που γεννήθηκε ως εργαλείο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση και τις Ιδιωτικές Εταιρείες για την παροχή κάλυψης στον τομέα της Απασχόλησης και Κατάρτισης των αναγκών των ατόμων που αναζητούν εργασία που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η εισαγωγή εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση ατόμων σε κατάσταση ανεργίας, ιδίως εκείνων που ορίζονται ως προτεραιότητες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, κατανοώντας: άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργους, νέους χαμηλής ειδίκευσης, γυναίκες, κ.λπ.

Η ACCIÓN LABORAL έχει αναπτύξει μια μέθοδο εργασίας που επιτρέπει στον οργανισμό να εκτελεί προγράμματα οπουδήποτε και σε σαφή καθορισμένο χρόνο, επιτυγχάνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο κοινωνικός σκοπός του 

οργανισμού μας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, επισημαίνοντας τις προσπάθειές του να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και τις ικανότητες.

Το CCIS είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος εθελοντικός οργανισμός που εκπροσωπεί όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στη Σλοβενία, ενώνει 24 παραρτηματικές ενώσεις και λειτουργεί ένα δίκτυο 13 περιφερειακών επιμελητηρίων. Το CCIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας στην υποστήριξη επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μέσω του νομικού του τμήματος, της μονάδας TT και καινοτομίας, του τμήματος περιβάλλοντος, του κέντρου διεθνοποίησης και του γραφείου EEN. Το CCIS έχει την ιδιότητα του αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και, ως εκ τούτου, είναι ο νομοθετικός και πολιτικός εταίρος της κυβέρνησης, καθώς και ένας οργανισμός κοινωνικών εταίρων. Το CCIS αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου, συγκεκριμένα μέσω της συμμετοχής σε διάφορους οργανισμούς-ομπρέλα, που συμμετέχουν επίσης σε πολυάριθμα εθνικά και διακρατικά έργα που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση, κοινωνικά θέματα, καθώς και την κατάρτιση και την εκπαίδευση.

Το Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη συνοριακή περιοχή της Ιρλανδίας που ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης. Μέσω της εργασίας μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλέξει και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που έλειπαν από την εκπαίδευση για να επανασυνδεθούν με παρόχους υπηρεσιών και γενικές προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε επίσης τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές όπως ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες για να παραδώσουμε μια σειρά από ποικίλα προγράμματα στους τομείς της παραγωγής μέσων και της διαχείρισης σταδιοδρομίας – υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων για να χτίσουν και να διατηρήσουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον κλάδο.

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένο με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της απόκτησης ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τους γραμματισμούς, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων και ηλικιωμένων.

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και έρευνας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών εμπειριών μάθησης που ενσωματώνουν καινοτομία, δημιουργικότητα και μετατροπή σε παιχνίδι για τη βελτίωση της ροής για τους μαθητές. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδραστικής προσαρμοσμένης ηλεκτρονικής μάθησης, των σοβαρών παιχνιδιών, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών, των προσομοιώσεων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών κινούμενων σχεδίων και της εκμάθησης μέσω φορητών συσκευών. Συνδυάζουμε το σχεδιασμό παιχνιδιών, την τεχνολογία παιχνιδιών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ψυχολογία για να κυριαρχήσουμε στην τέχνη της δημιουργίας παιχνιδιών εκμάθησης, προσομοιώσεων και εκπαίδευσης. Όλες οι εξελίξεις είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

 

Επιπλέον, η Innovation Frontiers IKE αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει εκπαιδευτικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που σχετίζονται με την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα, τη ρομποτική, τη διαδικτυακή διδασκαλία στο σχολείο, την παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλαπλών πλατφορμών, τη διαχείριση και βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών πλατφορμών, την εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις τάξεις για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Το Institute of Development ιδρύθηκε το 2003. Στόχος του είναι να προωθήσει μια θετική αντίληψη για τη ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την ευημερία, τη δέσμευση και τη συνολική απόδοση ατόμων και οργανισμών. Όραμά της είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Προκειμένου να πετύχει το όραμά της, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως έρευνα, συμβουλευτική και εκπαίδευση καθώς και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση του HR, που κυμαίνονται από στρατηγικό σχεδιασμό HR, επαγγελματικό προσανατολισμό και γενική υποστήριξη. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα της ΕΕ που περιλαμβάνουν εφαρμογές θετικής ψυχολογίας, εκπαίδευσης χαρακτήρα, δημιουργικότητας, τεχνών και ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για την υποστήριξη διαφορετικών ομάδων-στόχων όπως νέους, μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, γονείς, δάσκαλους, ανέργους και εργαζόμενους.

Το Sud Concept είναι ένας συνεταιρισμός που λειτουργεί ως συμβουλευτικό γραφείο και οργανισμός κατάρτισης που υλοποιείται στην Κορσική, με υποκαταστήματα σε περιοχές όπως PACA, Ile de France, Haute de France, αλλά και σε υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα) και στην περιοχή της Τοσκάνης ( Ιταλία). 

Μέσω των τμημάτων της (Διεθνής Συνεργασία, Προσανατολισμός / Αξιολόγηση / Ένταξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Επιχειρήσεις και Περιβάλλον), το Sud Concept προωθεί την ανάπτυξη της απασχόλησης και τα προσόντα των εργαζομένων και των ενηλίκων γενικότερα, προκειμένου να προβλέψει και να υποστηρίξει τις οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές . 

Το  Sud Concept συνεργάζεται στενά με τις κρατικές υπηρεσίες, το Γενικό Συμβούλιο, τους κοινωνικούς επαγγελματίες και τις ενώσεις και οι ενέργειές της υποστηρίζουν περιοχές σε όλη την πορεία τους προς την έξυπνη ανάπτυξη.

 

Εφαρμόζει διάφορες υποστηρικτικές δράσεις για τις ΜΜΕ για να τονώσει τη δημιουργικότητά τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν.

Το Sud Concept συνεργάζεται με ομάδες επαγγελματιών από όλη την Ευρώπη που εκμεταλλεύονται εικονικές ομάδες για να ξεπεράσουν γεωγραφικούς ή χρονικούς διαχωρισμούς.